wi-fi certified 6

  1. bisheng

    3C.網通 Wi-Fi Alliance 頒布 Wi-Fi CERTIFIED 6,首波通過認證解決方案出爐

    Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)設備、裝置陸續出現將近一年,但是由 Wi-Fi Alliance 主導的 Wi-Fi CERTIFIED 6 認證計畫,直到日前才正式頒布。Wi-Fi CERTIFIED 6 認證具體功能要求包含 OFDMA(正交頻分多址接入)、MU-MIMO(多使用者多輸入多輸出系統)、160Hz 通道、 Transmit Beamforming(發送波束成形)、1024-QAM(1024 正交幅度調製模式)、TWT(目標喚醒時間)等,Wi-Fi Alliance 大多已經在今年 1 月預告內容,並表示將於第三季發布、推行。 Wi-Fi...