g540

  1. lookmeok

    [已售出] CELERON G540 含風扇 盒裝正式版

    1.品名 : CELERON G540 含風扇 盒裝正式版 2.數量 : 1顆 3.品相及保固 : 升級換下 過保 4.售價 : 700 含運 5.地點 : 全省郵寄 6.交易方式 : 全省郵寄