windows 7 + vista 係網絡上的芳鄰裡沒有權限打開資料夾..........

kleung

初級會員
已加入
5/6/08
訊息
6
互動分數
0
點數
1
年齡
38
2部腦,一部wins7,另一部vista,用lan 線駁埋左,在網絡裡可看到

share出黎既檔案........

可只看到目錄但沒有權限進入.............

搞左好耐都搞唔到..........

請大家幫幫忙,3Q~