rampage vi extreme

  1. J

    徵求 Rampage VI Extreme

    1.徵求二手物品名稱:Rampage VI Extreme主機板 2.徵求物品數量: 1 3.徵求物品之品相規格使用狀況: 功能正常,配件齊全者佳(有缺一點點也沒關係) 5.徵求地點: 台北 6.交易方式:面交/郵寄