1big dock

  1. soothepain

    儲存設備 LaCie 推出 1big Dock SSD Pro 和 LaCie 1big Dock 儲存設備

    全新 LaCie 1big Dock SSD Pro 和 1big Dock 儲存解決方案 為創意專業人士提供優異效能和多元應用 Seagate 旗下高階品牌 LaCie 宣布兩款特別為創意專業人士和產消者所設計的全新儲存解決方案已在台上市。全新的 LaCie® 1big Dock SSD Pro 和 LaCie 1big Dock 協助專業人士利用完整的桌上型電腦儲存解決方案,達到工作流程的簡化與最佳化。 由 Neil Poulton 操刀設計的 LaCie 1big Dock SSD Pro 與 1big Dock...